Flowery vase, 2018

polyurethane resin
edition of 4/6
29 x 41 x 17 cm